سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشگاه ایلام
مصطفی حسین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشا
علی اشرف مهرابی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام

چکیده:

کارایی مصرف آب یکی از شاخص های مهم در تحمل گیاهان به شرایط محدود آبی می باشد.از این رو بهنژادگران تلاش های زیادی را در زمینه افزایش این شاخص و همچنین کاهش تعرق در گیاهان زراعی انجام داده اند. بهبود صفات فیزیولوژیکی همچون افزایش سیستم ریشه ای، کاهش قطر آوند چوبی، تعدیل فشار اسمزی، کاهش تعداد پنجه های اضافی از جمله صفاتی هستند که می توانند کارایی مصرف آب و کاهش تعرق را بهبود بخشند و در نهایت باعث افزایش عملکرد در نواحی خشک شوند. همچنین با افزایش قدرت ویگور اولیه گیاهچه می توان تبخیر از سطح خاک را کاهش داد و باعث استفاده بیشتر گیاه از آب موجود در خاک شد. اصلاح هدفمند گیاه زراعی در زمینه تحمل به تنش خشکی در بسیاری از محیطها، در نهایت منجر به استفاده بیشتر از آب و عملکرد بهتر محصول شده است.