سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سپیده نوری – کارشناس ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

چکیده:

در حال حاضر بسیاری از شهرهای کشور با مسئلهای به نام بافت فرسوده مواجه هستند این بافتها، یا هسته مرکزی شهرها بوده و بهمرورزمان دچار فرسودگی و عدم کارایی شدهاند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی شکلگرفتهاند ازاینرو علیرغم ویژگیهایمثبت قسمت مرکزی شهرها، بافتهای فرسوده با مشکلات و مسائلی روبرو شدهاند و این مشکلات را بهکل شهر نیز تسری میدهند. به نظرمیرسد در بافتهای فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گریبان گیر این بافتها، کارآمدترین رویکرد که بتوان برای مقابله با آن اتخاذ کرد نیل به اهداف توسعه پایدار شهری در عرصه بهسازی این بافتها هست. روش بکار گرفته در این پژوهش از نوع توصیفی است واطلاعات از راه کتابخانهای جمعآوریشده و سعی گردیده است بهسازی و نوسازی شهری را از چشمانداز دیگر با نگرش به توسعه پایدار شهریتحلیل نماید.نتیجه پژوهش حاکی ازآن است که بهسازی با توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد بهعبارتدیگر اقدام نوسازی و بهسازی شهری به دنبال تحقق توسعه پایدار شهری است؛ بنابراین بررسی و تبیین نظریه شهر پایدار و توسعه پایدار شهری در فرایند نوسازی و بهسازی شهری لازم و ملزوم است