سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه احمدی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
سیده نرگس نقیبی رکنی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رشد شهر نشینی و توسعه افقی شهر در دهههای اخیر موجب گسترش بی رویه شهری و از بین رفتن منابع محیطی شده است؛ در عین حال به مرورمناطق داخلی شهرها و به خصوص بافت قدیم فرسوده تر و خالی از سکنه می شوند. بافت قدیم شهر که زمانی از انسجام فضایی و عملکرد مناسب برخوردار بوده است، اکنون در پی تغییر الگوی زیست و شکل گیری نیازهای جدید دچار نارسائیهای کالبدی فضایی شده است. مشکلات – کالبدی فضایی تبعات اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته است که به گونهای دو سویه موجب پایین آمدن کیفیت زندگی در این مناطق شده – است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی آن و با استفاده از داده های فراهم آمده در پایگاه سیستمهای – اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. منطقه مورد مطالعه درتحقیق حاضر محله سرتپوله سنندج میباشد، این منطقه به جهت دارا بودن فاکتورهای شاخص فرسودگی انتخاب شده است. در راستای دستیابی به هر یک از الگوی های بهینه مدیریت بافت های فرسوده منطقه مورد مطالعه اعم از بهسازی، نوسازی، بازسازی و … براساس شاخصهای اساسی شناسایی نوع فرسودگی بافتهای فرسوده شهری لایههای متعدد اطلاعاتی نظیر نقشه قیمت، نقشه قدمت ابنیه، نقشه دسترسیها، نقشه تعداد طبقات، نقشه شیب معابر محله، نقشه کاربریها، نقشه مساحت قطعات بافت محله، نقشه پوشش معابر، نقشه نوع مصالح بافت،و… تولید گردیدند. در نهایت با تجزیه و تحلیلهای فضایی و بکارگیری الگوریتمهای فضایی موجود در محیطGIS و استفاده ازروشAHP مناطق اولویتدار برای توسعه بافت فرسوده براساس راهکارهای پیشنهادی بهسازی، نوسازی شناسایی شدند