سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن براهیمی – کارشناس ارشد تأسیسات آب، دانشگاه تهران
سالومه سپهری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه رازی

چکیده:

کشور ما ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع گردیده است، این در حالی ست که بخش اعظم آب مصرفی کشور متعلق به بخش کشاورزی می باشد. در راستای افزایش بهرهوری و بالابردن راندمان آبیاری بهسازی و مرمت انهار سنتی آبیاری سیاستی منطقی و اجتناب ناپذیر خواهد بود . هدف نهایی سیاست بازسازی فنی و مهندسی انهار سنتی، افزایش درآمد سالیانه کشا ورزان بهره بردار، از طریق افزایش محصول در واحد سطح و نیز افزایش میزان محصول از طریق توسعه کشت می باشد . در مقاله حاضر به بررسی ۳۰ طرح بهسازی کانال های آبیاری سنتی در محدوده استان مرکزی از دیدگاه تأثیر سیاست بازسازی انهار بر راندمان آبیاری و تحلیل اقتصادی پر وژه های مذکور، پرداخته شده است. نتایج ارزیابی مؤید موفقیت استراتژی فوق در راستای کاهش آب بدون درآمد بود . به این ترتیب که در مجموع با اجرای طرح های بهسازی کانال های آبیاری و بازیابی حدود ۲۰ میلیون متر مکعب آب در طول عمر مفید طرح های مذکور، ۳۳۲/۴ هکتار اراضی قابلیت کشت آبی یافتند . به گونه ای که به طور متوسط ۱۲۶ میلیون ریال در هر هکتار افزایش درآمد برای کشاورزان بهره بردار به همراه داشت