سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشید میرشاهی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مرآتیان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن محمدی زهرانی – کارشناس، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه پور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلیاژهای هایپریوتکتیک منیزیم – سیلیسیم در حقیقت کامپوزیت های درجایی هستند که با ذرات سرامیکی سیلیسید منیزیم تقویت شده اند. در تحقیق حاضر ، اصلاح مورفولوژی ذرات تقویت کننده سیلیسید منیزیم در کامپوزیت منیزیم/ سیلیسید منیزیم تولید شده به روش غیر واکنشی درجا، بوسیله بیسموت و اثر آن بر خواص مکانیکی کامپوزیت محصول مورد مطالعه قرار گر فت. بدین منظور ۰/۵ درصد وزنی بیسموت به آلیاژ هایپریوتکتیک Mg-5wt.% Si افزوده شد و تاثیر آن بر مورفولوژی و اندازه ذرات تقویت کننده سیلیسید منیزیم و نیز استحکام کششی کامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که افزودن بیسموت به آلیاژ مذکور، شکل ذرات تقویت کننده را از حالت دندریتی به حالت چند وجهی تغییر داده و اندازه متوسط آن ها را از ٧٠ میکرون به حدود ٣٠ میکرون کاهش داده است. همچنین مشاهده شد که در اثر بهسازی ریز ساختار، استحکام کششی و درصد ازدیاد طول کامپوزیت محصول به ترتیب ١٠ و ٢٠ درصد افزایش یافته است.