سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدرام محمودی – کارشنا سی ارشد مهندسی عمران – سازه، دانشگاه فردوسی مشهد
حسن حاجی کاظمی – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،گروه مهندسی عمران

چکیده:

از عواملی که موجب تخریب پل ها می شود، وقوع زلزله، باد، فرسایش و خستگی اعضاء پل می باش د. این عوامل باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری در سازه پل می شود بطوریکه با ترمیم و مقاو م سازی پل ها می توان خسارات ایجاد شده در سازه پل ناشی از این عوامل را کنترل نمو د. در این مقاله با استفاده از تکنولوژی مهاربند های تسلیم شونده بدون کمانش قرار است تا زیرسازه پل بهسازی شو د. این نوع مهاربند می تواند در برابر هر نوع مد کمانشی مقاومت کند و به حد جاری شدن برسد . طبق نتایج آزمایشگاهی، این نوع مهاربند توانایی جذب انرژی بالایی داشته و می تواندخسارات وارده ناشی از بارهای لرزه ای به سازه پل را کاهش ده د. بدین منظور با انتخاب مدل یک پل نمونه، ابتدا با انجام تحلیل های استاتیکی و دینامیکی سازه پل مورد ا رزیابی قرار م یگیر د. سپس با مدلسازی مهاربند بدون کمانش، بهسازی پل مذکور با این نوع مهاربند انجام می شود و نتایج کمی و کیفی آن مورد بررسی قرار م یگیر د. در ادامه پل مورد نظر توسط مهاربند معمولی ضربدری بهسازی می شود و با انجام تحلیل های لازم، نتایج حاصل از به سازی با مهاربند بدون کمانش، با نتایج حاصل از بهسازی با مهاربند معمولی مورد ارزیابی و مقایسه قرار م یگیر د. مدلسازی پل نمونه و مهاربند بدون کمانش و نیز انجام تحلیل های استاتیکی و دینامیکی بر روی مد لها در محیط نرم افزار Sap 2000 Nonlinearانجام می شو د. با مقای سه نتایج حاصل از آنالیز سه مدل پل مذکور عملکرد مطلوب سیستم مهاربند تسلیم شونده بدون کمانش در بهسازی سازه پل نمایان می شو د.