سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا عطرچیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، گروه خاک و پی ، زنجان ، ا
بهروز احمدی – دانشجو کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، گروه خاک
بهمن احمدی – دانشجو کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ، گروه سازه

چکیده:

روش ابر تراکم یکی از روش های بهسازی دائم خاک بدون افزودن ماده خارجی به خاک می باشد که عبارت است از رها کردن کوبه های سنگین از ارتفاع زیاد می باشد. عبارت ابر تراکم گرفته شده از ترکم دینامیکی در خاک های درشت دانه و تحکیم دینامیکی در خاک های ریز دانه و چون این دو روش در کلیات یکسان هستند عبارت ابر تراکم را جایگزین کرده اند. تراکم شدید دینامیکی، تراکم با انرژی کم و جایگزینی و اختلاطدینامیکی DRM( از انواع روش های ابر تراکم می باشند. عوامل مؤثر در طراحی این روش به دو عامل مهم بستگی دارد که عبارتند از : . عوامل مربوط به زمین . عوامل مربوط به تجهیزات کار