سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین قبادی – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
یاسین عبدلی لر – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
رضا بابازاده – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این پژوهش افزودن آهک جهت بهبود پارامترهای مقاومتی خاک های رسی انجام پذیرفته و اثرات این ماده افزودنی از طریق آزمایش های مقاومت فشاری، تراکم و حدود آتربرگ مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت این تحقیق درصدهای گوناگون آهک ۱%،۳%،۵%،۷%،و با زمانهای گیرش ۷،۱۵،۳۰،۴۵ روزه انتخاب شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که افزودن آهک باعث کاهش شاخص خمیری، کاهش دانسیته خشک ،افزایش مقاومت فشاری و افزایش رطوبت بهینه نمونه ها شده است. همچنین نتایج آزمایش ها حاکی از این است که افزایش زمان عمل آوری نمونه ها نیز به دلیل وقوع واکنش های پوزولانی که تابع زمان هستند، باعث افزایش خصوصیات مقاومتی خاک تا پایان دوره ۳۰ روزه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که مقدار بهینه آهک برای تثبیت خاک مورد مطالعه، ۷ درصد و زمان عمل آور ی مناسب برای بهسازی خاک، ۳۰ روز می باشد.