سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد صادق فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران،گرایش خاک و پی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
سید محمد علی زمردیان – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

الکترواسمزی یکی ازروشهای نوین بهسازی خاک های مساله دار می باشد تزریق برخی محلولهای شیمیایی تاثیر فشار الکترواسمزی را افزایش میدهددراین مطالعه سه نوع محلول شیمیایی سولفات الومینیم ، کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم به خاک رس واگرا تزریق شدند. پس از انجام تزریق الکتروسینتیک برای تعیین میزان واگرایی خاک از ازمایش هیدرومتری دوگانه سوراخ سوزنی پین هول و کرامب امرسون استفاده شد. نتایج نشان دادند که باتزریق کلرید کلسیم در بهترین حالت مقدار واگرایی در نزدیکی قطب اند و وسط نمونه به صفر رسید با تزریق محلولهای شیمیایی مدت زمان انجام بهسازی نسبت به حالت الکترواسمزی به طور چشمگیری کاهش یافت تغییرات مقاومت برشی زهکشی نشده و پتانسیل الکتریکی درطول نمونه و تغییرات میزان زهکشی با گذشت زمان نیز بررسی شدند. تزریق کلریدکلسیم بهترین تاثیر را نسبت بهدیگر محلول ها برروی این پارامترها نیز داشت.