سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدصادق فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
سیدمحمدعلی زمردیان –

چکیده:

الکترواسمزی یکی از روشهای نوین بهسازی خاکهای مساله دار میب اشد تزریق برخی محلولهای شیمیایی تاثیر فشارالکترواسمزی را افزایش میدهد دراین مطالعه سه نوع محلول شیمیایی سولفات آلومینیوم کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم به خاک رس واگرا تزریق شدند پس از انجام تزریق الکتروسینتیک برای تعیین میزان واگرایی خاک از آزمایش هیدرومتری دوگانه سوراخ سوزنی pin hole و کرامپ امرسون استفاده شد نتایج نشان داد که با تزریق محلولهای شیمیایی مدت زمان انجام بهسازی نسبت به حالت الکترواسمزی بهطور چشمگیری کاهش یافت تغییرات مقاومت برشی زهکشی نشده و پتانسیل الکتریک یدرطول نمونه و تغییرات میزان زهکشی با گذشت زمان نیز بررسی شدند تزریق کلرید کلسیم بهترین تاثیر را نسبت به دیگر محلولها برروی این پارامترها نیز داشت