سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مردوخ پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
محمد شعبانی – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

بهره گیری از مصالح پلیمری درسدهای خاکی عمدتا سبب پایداری و افزایش ضریب اطمینان و تثبیت بیشتر خاکریزها به ویژه درپوسته سد می گردد درتحقیق حاضر مدلسازی عددی به روش اجزای محدود برروی یک سد خاکی مسلح شده با ژئوگرید انجام می پذیرد تا بهبود عملکرد پوسته سد خاکی دربرابر کشش و تنش برشی و بهینه سازی سایر ویژگیهای سازه ای با مدلسازی رایانه ای آشکار گردد لذا از ژئوگرید درپوسته سد خاکی درزوایای ۹۰ و ۷۵ و ۶۰ و ۴۵ و ۳۰ و ۱۵ و۰ درجه و با فاصله از ۱ تا ۴ متر و با طول های مختلف درپوسته سد خاکی استفاده می شود و سپس فاصله و زاویه بهینه ژئوگرید ها درنرم افزار المان محدود PLAXIS مدلسازی می شود نتایج تحقیق مبین آن است که قرارگیری ژئوگرید ها تحت زاویه ۶۰ درجه باعث افزایش ۳۲ درصدی ضریب اطمینان و کاهش ۵۰ درصدی تنش کششی می شود و هرچقدر فاصله ژئوگریدها نزدیکتر به هم درپوسته باشند سبب پایداری بیشتر سد افزایش زاویه اصطکاک داخلی و درنتیجه افزایش مقاومت برشی درپوسته سد می شود.