سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محد مهدی توکلی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید شبستری – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن قنبری – دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای نیمه جامد برای تولید شمشو قطعات صنعتی به سرعت رو به افزایشاست. از فرآیند های مهم نیمه جامد ، می توان روش ریخته گری روی سطح شیبدار و شکل دهی در حالت نیمه جامد را نام برد که در این تحقیق تاثیر این دو روشبر روی آلیاژ های آلومینیوم ۳۸۰ با درصدهای مختل فآهن بررسی شده است . در فرآیند ریخته گری ابتدا مذاب در دمای بین ۶۱۰ تا ۶۱۵ درجه سانتیگراد روی سطح شیبدار به طول ۴۰Cm و زاویه ۴۵ درجه ریخته شد . در طی این فرآیند وحرکت مذاب روی سطح شیبدار ، به دلیل تنشهای برشی ناشی از سطح ، ریز ساختار و مورفولوژی گلبولهای Al اولیه و ترکیبات بین فلزی در حالتنیمه جامد بهسازی می شود. نتایج حاصل از آنالیز تصویری نمونه ها نشان می دهد که ریزساختار نمونه ها به صورت غیر دندریتی در آمده و ابعاد ترکیبات بین فلزی کاهش یافته و توزیع مناسبی از آنها در زمینه حاصل گردیده است که این مسئله در مورد نمونه های با درصد آهن بالاتر بارزتر است. چنین ریزساختاری سبب بهبودخواصمکانیکی نمونه ها مثل سختی می شود. سپسکلیه نمونه ها به میزان ۴۳ درصد در حالت نیمه جامد شکل داده شدند و نتایج، بهبود مورفولوژی ترکیبات بین فلزی را به میزان قابل قبولی نشان می دهد.