سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نجمه زبردستان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

ایجاد و برپاییGIS درقالب یک پروژه معماری و در جهت طراحی محیط از ارزش های این ابزار توانا در زمینه های مختلف معماری و شهرسازی است که علاوه بر آمارهای کمی، توانایی بررسی های کیفی محیط را نیز در بر دارد و پروژه هایی را که با قابلیت های کیفی موثر در محیط و طراحی درگیر اند، یاری می رساند. این طرح پژوهشی با انتخاب این ابزار کمک کننده در روند طراحی فضاهای خاص با قابلیت های حسی کمی و کیفی و بر مبنای معیارهای علمی و حسی در هر دو دیدگاه صورت پذیرفته است. بدینگونه که در قسمت تحلیل داده های کمی محیط و به منظور سنجش دقیق معیارهای کمی و تا حدی کیفی محیط از ابزارهای آمارگیری چون مشاهده و مصاحبه و در تحلیل داده ها از نرم افزار GIS و نحوه بکارگیری خاص آن در طراحی سایت مورد مطالعه بهره گرفته شده است. پژوهش مورد نظر بطور عملی اجرا شده و نتایج داده های کمی و کیفی آن بر پایهGIS شکل گرفته اند و کیفیات محیطی چون: تحلیل وزش بادهای مناسب و نامناسب، میزان آلودگی صوتی در محیط، میزان تاثیرگذاری بوی مطلوب گیاهان و بوی نامطلوب محیط در سایت مورد نظر، اندازه گیری شده و نیز عوامل مطلوب و نامطلوب کیفی و کمی محیط از این روش مورد آنالیز قرار گرفته اند و بوسیله روش IDW مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و با استفاده از منطق فازی با یکدیگر منطبق گردیده اند و نتایج بدست آمده در نهایت معیار عمل در طراحی سایت مجموعه نابینایان شیراز قرار گرفته اند.