سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پدرام پیروی نسب – کارشناس حفار یهای روباز و زیرزمینی شرکت مهندسی سپاسد
سیداحمد نژادغفار – مدیر پروژه سد و نیروگاه سردشت، شرکت مهندسی سپاسد
محمد رستمی – رئیس اجرایی پروژه سد و نیروگاه سردشت ۳
غلامرضا نوروزی گودرزی – مدیر فنی طرح سد و نیروگاه سردشت

چکیده:

یکی از آثار جانبی انفجار لرزش زمین است که م یتواند به ساختارها و ساختما نهای اطراف آسیب وارد م یکند. از این رومورد توجه محقیق مختلف قرار گرفته و روابط تجربی متعددی ارائه شده است. در اکثر روابط ارائه شده میزان لرزش زمینمتناسب با فاصله مقیاس شده است که با کنترل میزان حداکثر خرج بر تاخیر م یتوان لرز شهای حاصل از انفجار را کاهش داد. همچنین استاندارهای متعددی جهت لرزش مجاز برای ساختما نها، ساز ههای بتنی و ساختارهای دیگر ارائه شده است.در این تحقیق سعی شده بر اساس استانداردهای ارائه شده و نیز حداکثر سرعت ذرات ثبت شده حاصل از ۱۲ انفجار درمجاورت ساختمان نیروگاه تولید برق سد گتوند، رابط های توانی و مناسب جهت طراحی الگوی انفجاری در محل گود برداری مجاور این موقعیت معرفی شود.