سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یونس نیازی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
امید شیخی کاریزکی – مربی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان، ایران

چکیده:

روش متداول در طرح مخلوط های حاوی کف قیر براساس انجام آزمایش کشش غیر مستقیم می باشد. در تحقیق حاضر سعی برآن شده است تاخواص مخلوط های بازیافتی به کمک کف قیر، نظیر پارامترهای استقامت مارشال و ضریب برجهندگی تعیین گردد و نتایج آن ها با نتایج بدستآمده از آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم که براساس آن این گونه مخلوط ها طرح میگردند مورد مقایسه قرار گرفته است . براساس نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم کف قیر بهینه برابر ۲/۵% وزنی مخلوط تعیین گردید در حالیکه به ازاء درصد کف قیر ۲% مقدار استقامت مارشال و ضریب برجهنگی بیشترین مقدار عددی خود را دارا می باشند