سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شیرین شاپری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، اصفهان، ایران
شهریار علوی – معاون شهرسازی شهرداری شاهین شهر

چکیده:

مبلمان شهری به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده فضاهای شهری، نقش مهمی در ادراک، استفاده و درگیر شدن شهروندان با فضاهای شهری دارد، که امروزه در فضاهای شهری کشورمان توجه زیادی به آن نمی شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری شهر شاهین شهر است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. پس از مرور نظری و مطالعات کتابخانهای، از ۳۸۴ نفر از ساکنان شهر شاهین شهر که بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی انتخاب گردیده اند، پرسش به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته است که شامل ۶ عامل سنجشی؛ تعداد عناصر مبلمان، جانمایی، خصوصیات شکلی، رنگ، تناسب با محیط و خوانایی که شامل ۹۲ سؤال با استفاده از طیف لیکرت ۵ گزینه ای است. همچنین روایی ابزار پژوهش توسط ۵ تن از اعضای هیئت علمی مورد تأییدقرارگرفته و پایایی آن با آلفای کرونباخ ۰٫۹۱ در حد بالایی قرارگرفته است. در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس چند عاملی، آزمون فریدمن و آزمون T تک نمونه ای بهره گرفته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردیده است.یافته های پژوهش نشان داد نمره کل رضایت با میانگین ۲/۳۰ در وضعیت ضعیف قرار گرفته است. همچنین با اطمینان ۹۵ درصد می توان پذیرفت که ویژگی های جمعیت شناختی از جمله جنسیت،سن، سطح تحصیلات و شغل تاثیر معنی داری بر میزان رضایت پاسخ دهندگان ندارند و تنها بین میزان رضایت از مبلمان شهری و مدت زمان سکونت شهروندان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین تمامی عناصر مبلمان شهری همبستگی مثبتی وجود دارد. در نهایت می توان به این نتیجه دست یافت که وضعیت مبلمان شهری شهر شاهین شهر در حد مطلوب و مناسبی نیست و شهروندان از مبلمان شهری رضایت کافی ندارند.