سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن مومنی – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، شرکت رهیاب رایانه گستر، تهران، میدان
فرزام متین فر – دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، میدان آزاد

چکیده:

مشبک های معنایی در سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از نیازهای اصلی مشبک ها ای معنا ایی، باا توجاه باه گستردگی و توزیع شدگی آن ها، جست وجوی سرویس قوی و کارا در این سیستم هاست. از طرفی استفاده از آنتولوژی در ساا ل ها ایاخیر به عنوانِ یکی از راهبردهای قابل اتکا در زمینه ی جست وجو و بازیابی سرویس مطرح گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله به معرفی یک معماری چند-عاملی برای سیستم جست وجوی سرویس مبتن ای بار آنتولاو ژی ب ارای شابک هی معنا ایی پرداخته ایم. در طراحی این سیستم، عامل ها به شکلی طراحی شده اند که بتوانند استفاده از آنتولاو ژی را در توص ایف سار ویس هاا، توصیف تقاضاها و تطبیق آن ها با یکدیگر، تسهیل کنند و در ضمن سیستم کارائی مطلوبی داشته باشد. کارائی سیستم طراحی شده، در قیاس با برخی سیستم های توسعه داده شده ی قبلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل ارائه گردیده است.