سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم پریساامانی – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین مقاله ابتدا اهمیت مدیریت دانش برای سازمان بررسی اجمالی می شود که از انجاییکه دانش سازمانی منحصر به فرد و تقسیم و انتقال دانش مزیت رقابتی پایدار در سازمان است بنابراین مدیریت مناسب دانش برای سازمان ها عامل اصلی بقا در بازار رقابتی است سپس ادبیات موضوعی ارتباط مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی ارائه می شود جو اعتماد و مشارکتی که بر مبنای رویکرد رفتار شهروندی سازمانی ایجاد می شود به منزله بستر مناسبی برای تقسیم و انتقال دانش سازمانی است دراین مقاله نشان دادهمی شود که چگونه رویکرد رفتار شهروندی سازمانی منجر به تقسیم دانش ضمنیدر سازمان می شود در واقع نشان داده می شود که کلیه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی اعمل از وظیفه شناسی، نوع دوستی، احترام به ارزشهای اداری گذشت و فداکاری و احترام به دیگران مجموعه عواملی هستند که موجب می شوند کارکنان دانش ضمنی – که در ذهن آنان است و مزیت رقابتی سازمانی را تشکیل میدهند به سایر کارکنان انتقال دهند و مانع از رسوخ آن به رقبا شوند.