سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهر صفرراد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگ
سیدهدایت هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگ
جمال امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگ

چکیده:

در این تحقیق فرسایندگی باران در حوضه ی آبریز باش قشلاق از طریق مدل فورنیه و براساس دوره آماری ۱۰ ساله ایستگاه های سازمان هواشناسی (سینوپتیک، کلیماتولوژی و بارانسنجی) و وزارت نیرو مد لسازی و برآورد شده است. جهت تعمیم داده های نقطه ای مقدار متوسط بارندگی سالانه و مقدار متوسط بیشینه ی بارندگی ماه سال به سطح، در حوضه ی مورد نظر از روش های کریجینگ معمولی کریجینگ ساده، کریجینگ عام و روش IDW استفاده و برای ارزیابی روش های درونیابی از روش اعتبارسنجی متوالی و معیار RMSE بهره گرفته شد که براساس آن روش IDW مناس بتر از سایر روش ها تشخیص داده شد. هچنین واریوگرام نمایی از بین واریوگرام های دایره ای، کروی، نمایی و گوسین به عنوان مدل مناسب جهت برازش با داد هها تشخیص داده شد. مدلسازی و برآورد فرسایندگی باران درحوضه ی مورد نظر از طریق توابع تحلیل مکانی سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفت که حاکی از توانایی سیستم اطلاعات جغرافیایی در این رابطه می باشد