سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید یوسفی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک
جمشید شهاب پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
سمیرا بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک
علیرضا الماسی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:

در این تحقیق، در منطقه جنوب نامق با استفاده از روش های مختلف پردازش تصاویر رنگی حاصل از ترکیب باندهای TM جهت تفکیک دگرسانی ها، به کمک ضریب شاخص بهینه OIF ترکیب های باندی مناسب تعیین شدند. با استفاده از نسبت باندی (۴/۵ ۳/۱ ۵/۷ ) در RGB مناطق دگرسانی فیلیک (قرمز)، پروپیلیتیک (سبز) و آرژیلیک (آبی) مشخص شدند. با استفاده از ترکیب باندی RGB (1، ۳، ۵) دگرسانی رسی با رنگ زرد طلایی و سیلیسی با رنگ قهوه ای و با استفاده از ترکیب (۵/۷،۴/۲،۳/۱) RGB کانی های رسی به رنگ صورت تا بنفش و پوشش گیاهی به رنگ زرد و مناطق سیلیسی به رنگ سبز مشخص شدند.