سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمجید شریعت زاده – کارشناس ارشد برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
کورش خزائی – کارشناس برق شرکت مهندسی قدس نیرو
فرهاد سلطانخواه – کارشناس ارشد برق

چکیده:

استفاده موفقی تآمیز از سوئی چگیرهای ۴۲۰ کیلوولت در پست نیروگاه سد کارون ۴ م یتواند به عنوان یک نمونه اجرایی والگویی مناسب برای دیگر پروژ هه ای س ده ای نیروگاهی مطرح شود در این مقاله ابتدا به سابقه استفاده از پس تها سوئی چگیرهایGIS در پروژ هه ای مشابه پرداخته شده و به دلایل و امتیازات فنی که پس تهایGIS نسبت به پس تهایAIS دارند اشاره م یشود. در ادامه اصول طراحی سوئی چگیر مذکور به طور مختصر مطرح و معرفی م یشود. یکی از جنب هه ای مهمی که در اکثر پروژ هه ای مهندسی مورد توجه و مد نظر قرار م یگیرد، ویژگ یه ای اقتصادی طر حه ا اس ت که به طور مختصردر این مقاله به آن اشاره م یشود. در این مقاله زما نبندی روند اجرای سوئی چگیر سد کارون ۴ ارائه و به عنوان یک نمونه واقعی امتیازات پستGIS در خصوص زمان اجرای طرح با طر حهای مشابه مقایسه م یشود. در نهایت پدیده القا ولتاژ در باسبارها در زمان را هاندازی پست بررسی و دلایل فنی و راهکارهای اصلاحی ارائه م یشود.