سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهیار سجادیان – کارشناس ارشد GIS
علیرضا شیخ الاسلامی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد برو
ناهید سجادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور گرمسار

چکیده:

کنترل بهینه مرزها وشهرهای مرزی ومدیریت کارآمد تردد در این مناطق همواره از امور چالش برانگیز در کشور بوده است.ودر این زمینه ،در سطح جهان و در کشور چندی است،استفاده از انواع سنسورها از مهمترین ابزار کنترلی دراین زمینه می باشد.در این راستاSensor Webیک سیستم باز وزیرساختی برای به اشتراک گذاری شبکه سنسورها وداده های حاصل ازسنجش آنها بر روی وب می باشد.همچنین این سیستم به کاربران اجازه پردازش انواع متفاوت داده حاصل از سنجش سنسورها،جهت بررسی پدیده های محیطی ودر نتیجه ناهنجاری های اجتماعی را می دهد.در کنار این تکنولوژیهای مکان مبنای مبتنی برGISشاملMobile GIS وWeb GISوجود دارد؛که می تواند در کنارSensor Webدر منترل بهینه تردد در مرزها وشهرهای مرزی مورد استفاده قرار گیرد.لذا این پژوهش به سبب اهمیت موضوع با روشی تحلیلی-کاربردی،بعد از بررسی این تکنولوژیها،نسبت به معماری مفهومی سامانه ای در جهت کنترل بهینه مرزها وشهرهای مرزی با اهداف چندگانه اقدام نمود.بر اساس یافته های تحقیق،مهماری مفهومی سامانه فوق الذکر در کنار اصول زیرسامانه های آن ارائه گردید.در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق،راهکارهای عملی نیز پیشنهاد گردید.