سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال صادقیان – دکتری منابع آب، هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد امین جهانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از آنجا که جریان درون محیط های متخلخل درشت دانه به صورت غیر آرام می باشد، لذا روابط مبتنی بر جریان های لایه ای مانند رابطه ی دارسی اعتبار خود را از دست می دهند و رابطه ی بین سرعت جریان و گرادیان هیدرولیکی به شکل غیر خطی تبدیل می شود. مدل ها و روابط ارائه شده جهت تحلیل جریان در محی طهای متخلخل درشت دانه معمولاً به دو صورت کلی روابط نمایی و دو جمله ای قابل بیان می باشند. به منظور بررسی بیشتر جریا نهای غیر خطی در محی طهای متخلخل درشت دانه در شرایط غیر ماندگار، آزمایشاتی گسترده در یک فلوم سطح آزاد آزمایشگاهی در دانشگاه بوعلی سینای همدان انجام گرفته است. نتایج مطالعات آزمایشگاهی هشت نوع مصالح درشت دانه، جهت کالیبره کردن رابط هی فرشهایمر. مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور برای تخمین ضرایب a و b روابطی بر حسب خصوصیات فیزیکی مصالح ارائه شده است. پارامترهای روابط ارائه شده توسط الگوریتم ژنتیک بهینه سازی گردیده است. نتایج نهایی نشان دهند هی نزدیکی قابل قبول نتایج حاصل از روابط ارائه شده در این مطالعه و نتایج آزمایشگاهی می باشد.