سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا عنابستانی – مدرس مدعو موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کاویان مشهد
سیما عنابستانی – کارشناس ارتباط تصویری
الهه احمدیان – مدرس مدعو دانشگاه پیام نورتربیت حیدریه و زاوه

چکیده:

کودکان مهمترین سرمایه های هرکشوری محسوب میگردند و بدیهی است که پیشرفت جوامع بدون هدایت و پرورش کودکان حاصل نخواهد شد کودکان امروز همگام با پیشرفت دانش بشردرحرکت بوده و از آن تاثیر میپذیرند یکی ازعواملی که تاثیر بسیاری برنحوه تفکر و شکل گیری شخصیت و فرایند الگوسازی درکودکان دارد کارتون ها و فیلم های انیمیشن است این هنر که درسالهای اخیر با توجه به سیرفزاینده تقاضا رشد و پیشرفت های فراوانی نموده است تاثیربسیاری برکودکان دارد اما نکته ای که نباید از آن غافل شد همراه نمودن داستانهای برگرفته از ادبیات کهن ایرانی درتولید آثار انیمیشن به عنوان هنری جدید است پژوهش حاضر مطالعه ای است برضرورت به کارگیری کارآفرینی و استفاده از کارآفرینان درهنر انیمیشن ایران .