سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسن پیشگرکومله – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
علیرضا کیهانی – استاددانشگاه تهران
محمدرضا مستوفی سرکاری – استادیار
علی جعفری – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

دستیابی به کشاورزی پایداردرگرو بهره برداری مناسب از منابع و جلوگیری از اتلاف منابع تولید می باشد باوجود تلفات بسیاردرزمان برداشت ماشینی ذرت بذری لازم است به منظور کاهش ضرر اقتصادی موجود نحوه اثرگذاری هریک برتلفات کل تعین گردد نظر به توسعه روشهای نوین درمدلسازی استفاده ازروشهای غیرپارامتری همچون شبکه های عصبی مصنوعی و دستیابی به نتایج بهتر درمقایسه با روشهای مرسوم روشهای پارامتری دراین پژوهش برای نخستین بار از این روش نوین برای تعیین رابطه بین دو فاکتور سرعت پیشروی و کوبنده و تاثیر آنها برمقدار تلفات ماشینی کمباین و وینتراشتایگر دربرداشت ذرت بذری استفاده شد بدین منظور درابتدا تلفات واحدهای مختلف برداشت درسرعتهای پیشروی و کوبنده ی مختلف براساس روش استاندارد موجود درواحدهای مختلف ماشین برداشت تعیین گردید و سپس مقدار تلفات کل تعیین گردید از تعداد ۴۰ شبکه های عصبی مصنوعی مختلف استفاده شد و درانتها ساخترای با دولایه پنهان به ترتیب با ۱و۹نرون با مقدار ضریب تبیین ۹۳درصدو میانگین درصد خطای مطلق ۰۰۲۶ به عنوان مناسب ترین شبکه برگزیده شد.