سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید نوری زادملاسرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یزد
محمدحسین ایران نژاد پاریزی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
آمال توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یزد

چکیده:

درختان دیرزیست از دیدگاههای مختلف میتوانند در ایجاد فضایسبز مفید باشند. در این مقاله دو کارکرد اصلی بهرهگیری از گونههای درختی کهنسال در ایجاد فضایسبز مورد توجه قرار گرفتهاست. اول، استفاده از این درختان به عنوان کانون و محور ایجاد بوستان شهری در پیرامون آنها و دوم به استفاده از بذور این گونهها به عنوان عناصری که دارای غنای ژنتیکی مطلوب و سازگاری بالایی هستند، به منظور تولید نهال و استفاده از آنها در فضایسبز پرداخته شدهاست. در این مطالعه به صورت خاص احداث بوستان سرو مهریز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست. نتایج بیانگر آن است که عدم رعایت اصول و شرایط اکولوژیک گونههای دیرزیست میتواند تهدیدهایی را متوجه این میراث با ارزش بنماید. در عین حال میتوان از فرصت حضور این پایهها در محیطهای شهری به نحو شایستهای جهت گسترش فضای سبز بهره جست