سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسدالله کارنما – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محدثه حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیرا حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جهاد اقتصادی عبارت است از تلاش عالمانه و جهاد گونه برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی.تلاش عالمانه مبین این واقعیت است که جهاد اقتصادی نیز مانند هر کار و عملی نیازمند مدیریت است,مدیریتی کارامد با بهره وری بالا.اهمیت تحقق جهاد اقتصادی که بنابر آن سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی در بیانات نوروزی مقام معظم رهبری نامیده شده است لزوم آماده سازی نیروهای کاری کارامد با بهره وری بالا را تبیین مینماید.براساس مطالعات تجربی,رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و تحقق جهاد اقتصادی مرهون رشد بهره وری عوامل تولید بویژه نیروی انسانی شامل نیروی کار و نیروهای مدیریتی است.در واقع ارتقای شرایط کارو بهره وری نیروی انسانی (نیروی کار و نیروی مدیریت)عامل تعیین کننده ای در دستیابی به هدف فو ق محسوب میگردد.در این ارتباط,عوال متعددی در ارتقای این بهره وری موثر می باشند وارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی به عنوان یکی از الزامات تحقق جهاداقتصادی مطرح گردیده است. بنابراین شناسایی این عوامل وبررسی میزان نقش و اهمیت آنها در ارتقای بهره وری نیروی ا نسانی هدف این تحقیق و مقاله می باشد.این عوامل می تواند در یک تقسیم بندی کلی در سه گروه عوامل عمومی,(عوامل سازمانی,عوامل فنی) و عوامل انسانی طبقه بندی گردیده وتا حد امکان به بررسی نقش و اهمیت هر یک از عوامل فوق الذکر در بهره وری و سهم اآن در تحقق جهاد اقتصادی پرداخته شده است.