سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم السادات طباطبائیان – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
سیداحد طباطبائیان – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

انسان هدف و عامل توسعه هر کشوری محسوب می شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی دارد. بهبود بهره وری نیروی انسانی باید یکی از اهداف مهم هر کشور، سازمان یا نهاد تلقیشود و برای آن برنامه ریزی دقیق و صحیحی را تدارک ببینند. با توجه به تاکید برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماع ی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تحقق رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری این ضرورت احساس م ی شود کهوضعیت موجود بهره وری نیروی انسانی در کشور عزیزمان سنجیده شود. از این لحاظ در این مقاله ضمن پرداختن به جنبه های مختلف بهره وری و اندازه گیری آن در سطح ملی، مدلهای مختلف اندازه گیری بهره وری و شاخص های بهره وری مطرح گردیده، سپس روند بهره وری نیروی کار در ایران (به تفکیک بخش های اقتصادی و در کل اقتصاد) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در آخر بهره وری نیروی کار در ایران و کشورهای منطقه مورد مقایسه قرار گرفته است