سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی شاهرخ نیا – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

چکیده:

با استفاده از برنامه ریزی آبیاری در مزرعه ، می توان زمان و مقدار مناسب ابیاری را تعیین و به افزایش بهره برداری اب کمک نمود . در تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری ، در یک باغ نارنگی تحت سیستم آبیاری قطره ای ، در شهرستان فسا در استان فارس پرداخته شده است. برنامه ریزی ابیاری با استفاده از ابزارهای مانند تانسیومتر ، دماسنج مادون قرمز، رطوبت سنج خاک و سند ملی نیاز آبی گیاهان انجام و با تیمار تحت مدیریت باغدار مقایسه گردید. نتایج نشان داد با استفاده از روش های برنامه ریزی آبیاری ، مصرف اب آبیاری نسبت به مقدار آب مصرفی توسط باغدار ، بدون کاهش در عملکرد درخت ، حدود ۲۰ تا ۴۵ کاهش یافته است . در منیجه کارایی مصرف آب آبیاری حدودا ۷۰% افزایش داشته است. بنابراین می توان از روش های مذکور به عنوان ابزارهای مناسب برای مدیریت آب در باغات تحت آبیاری قطره ای در کشور استفاده نمود.