سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق سرخیل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی دانشگاه
حمیدرضا قاسم زاده – استاد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
شاهین رفیعی – دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری، دان
محمد مقدم – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از راه های دستیایی به توسعه پایدار در کشاورزی تجزیه و تحلیل نهاده و ستانده انرژی در تولید است .بررسی انرژی در سیستم های کشاورزی در بهبود مدیریت منابع وتولید به ما کمک می کند. هدف از این مطالعه تعیین شاخص های انرژی در کشت معمول ذرت علوفه ای در ایران است. در این پژوهش در مورد رابطه بین انرژی نهاده و ستانده بیومس بحث شده است. و مشخص شده کدام نهاده بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد . انرژی خروجی MJ ha-1 165791/667 بود. کل انرژی نهاده در حدود MJ ha-1 113296/811 محاسبه شد. انرژی خروجی ۱/۴۶۳برابر بزگتر نسبت به انرژی نهاده بود.تمام () ها برای همه نهاده ها مثبت بودند . بیشینه () برای آب برای آبیاری و کمینه () مربوط به نیروی کارگری محاسبه شد. بازده به مقیاس برای تابع تولید ۱/۴۲بدست آمد که نشان می داد نهاده های بیشتر به ازای واحد سطح می تواند سومند باشد. بهره وری فیزیکی نهایی نیز این نظر را تایید می کرداگرچه استفاده بیشتر از آفت کش ها باعث افزایش ستانده می شود اما استفاده بیشتر توصیه نشد زیرا تاثیر سویی برمحیط زیست دارد.