سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین گلبابایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
ابوالفضل خلیلپور – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

آب مهمترین پارامتر در رشد و نمو گیاهان است . با توجه به راندمان پایین آبیاری در کشور تا حدود زیادی آبهای استحصالی تلف شده و از دسترس گیاه خارج می شود. به منظور حفظ ذخیره ی رطوبت در خاک می توان از روشهای مختلف بهره جست . یکی از این روشها استفاده از مواد سوپر جاذب برای کاهش مصرف آب یا افزایش راندمان آبیاری است .در این تحقیق تاثیر کاربرد مواد سوپرجاذب در افزایش ارتفاع، تاج پوشش و قطر یقه گیاهان کاج و بادام شیرین مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین کاربرد مواد سوپرجاذب در ا فزایش راندمان آبیاری و نیز افزایش قدرت نگهداری آب در خاک بررسی گردید . تحقیق یاد شده در فصل زراعی ۱۳۸۲ در منطقه هشتگرد صورت پذیرفت . در این بررسی، از طرح فاکتوریل در سه سطح استفاده گردید، که سطوح مختلف شامل؛ مقدار سوپر جاذب در چهار سطح صفر، ۴۰ ، ۸۰ و ۱۲۰ گرم ، مقدار آبیاری در دو سطح ۱۰ لیتر و ۲۰ ، لیتر و فواصل آبیاری در دو فاصله ۱۰ روز و ۲۰ روز اعمال گردید . طرح مذکور در ۱۶ تیمار و ۳ تکرار (در هر تکرار ۳ نهال )مجموعا بر روی ۱۴۴ نهال بادام شیرین و ۱۴۴ نهال کاج، انجام پذیرفت. همچنین در طرح جداگانه ای از سوپر جاذب خا رجی استاکوزورب در مجاورت همین طرح برای مقایسه استفاده شد که اثرات بالاتری بر مقدار نگهداشت آب در خاک داشت .نهایتاً میزان معنی داری هر یک از تیمارها در افزایش قطر یقه، ارتفاع و تاج پوشش گیاهان مورد بررسی قرار گرفت . براین اساس، مقادیر سوپر جاذب اعمال شده، قطر یقه کاج و ارتفاع گیاهان کاج و بادام شیرین را افزایش داد . اثر متقابل مقدار سوپر جاذب و فواصل آبیاری بر روی قطر یقه و تاج پوشش گیاه کاج معنی دار می باشد، همچنین اثر متقابل مقدار آبیاری و فواصل آبیاری بر قطر یقه و نیز فواصل آبیاری و مقدار آبیاری بر تاج پوشش گیاه کاج معنی دار می باشد. تیمارهای اعمال شده بر افزایش تاج پوشش گیاه بادام شیرین معنی دار نمی باشد. اثر متقابل مقدار سوپر جاذب و مقدار آبیاری بر ارتفاع و قطر یقه بادام شیرین معنی دار شد . مقدار سوپر جاذب همچنین اثر متقابل در فواصل آبیاری بر ارتفاع بادام شی رین و نیز اثر توامان هر سه تیمار برقطر یقه این گیاه معنی دار گردید . غالب تیمار های اعمال شده منجر به افزایش رطوبت خاک در منطقه مورد مطالعه شد .با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از مواد سوپر جاذب زمان ماندگاری رطوبت خاک را افزایش و به تبع آن فواصل آبیاری افزایش پیدا خواهد کرد . این مسئله منجر به بقای گونه های کشت شده در صورت کمبود آب خواهد گردید . در رابطه با استاکوزورب با توجه به کاربرد تنها ۵۰ گرم برای هر درخت باید اذغان داشت که اختلاف نسبتاً زیادی بین رطوبت خاکهای حاوی این ماده با شاهد و حتی سوپر جاذب ایرانی وجود داشت، که نتایج آن در منحن یهای آخر گزارش مندرج است.