سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد پیرمحمدی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
پردیس قبادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

یکی از ده مقوله ای که کارشناسان جهانی توسعه پایدار را طبقه بندی کردده انرد انردای اسر . بهبود بهره وری موضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشد ی در کلیه نظامهای اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است . محدودیت منابع در دستدس، افزایش جمعی ، رشد نیازها ی خواسته های بشر باعث شده است که دست اندرکاران عدصه اقتصاد افزایش بهده یری را در اولویت رنامه های خود قرار دهند. بهره یری یعنی نسبت خروجی به ورودی حال درمقاله حاضر به این موضوع پرداخته شده است که بهره روی درانرژی چه تاثیری ر رشد اقتصادی خواهد گذاشت . و با هزینه هایی که در زمان ساخت بناها در جهت بهره وری پرداخت میشود و ممکن است درابتدا این هزینه ها سنگین قلمداد شود، ولی در دراز مدت هزینه پرداخت شده از طریق پایین آوردن میزان مصرفی استفاده از منابع طبیعی جبران خواهد شد.