مقاله بهره وری نیروی کار و بیکاری طبیعی در اقتصاد ایران؛ یک مطالعه بر پایه منحنی فیلیپس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بهره وری نیروی کار و بیکاری طبیعی در اقتصاد ایران؛ یک مطالعه بر پایه منحنی فیلیپس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ بیکاری طبیعی
مقاله بهره وری نیروی کار
مقاله نرخ بیکاری در حالت تورم بدون شتاب
مقاله فیلتر کالمن
مقاله الگوریتم ژنتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی محسنی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: معطری مزدا
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست شیرازی جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی مقدم نهال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به دنبال یافتن ارتباط بین بهره وری نیروی کار و بیکاری طبیعی در اقتصاد ایران می باشد. در ابتدا به بررسی اجمالی فیلتر کالمن می پردازیم. این فیلتر به علت قابلیت حفظ ساختار اطلاعات مربوط به سری های زمانی، دامنه محدودیت نوسانات (انحراف معیار) سری واقعی، حول مقادیر روند بلندمدت آن و نیز امکان پیش بینی های آتی روند بلندمدت سری زمانی، بسیار مفید می باشد. سپس از طریق به کارگیری این فیلتر نرخ بیکاری طبیعی و نرخ رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران را محاسبه کرده و به بررسی رابطه بین این دو متغیر طی سال های ۱۳۳۸-۱۳۸۳ پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از بالا بودن نگران کننده نرخ بیکاری طبیعی و همچنین پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران می باشد. نتیجه دیگری که گرفته می شود، وجود یک رابطه معکوس بین این دو متغیر در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر جهت کاهش بیکاری در اقتصاد ایران باید بهبود بهره وری، به عنوان اصلی ترین سیاست اقتصادی، مدنظر قرار گیرد. جهت محاسبه توام ضرایب منحنی فیلیپس و بیکاری طبیعی به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده ی ضمن تلفیق فیلتر کالمن به الگوریتم ژنتیک، ساختار جدیدی برای محاسبات توأم مزبور ارائه شده است.