مقاله بهره مندی مدیران و کارشناسان مسوول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از زیرساخت های فن آوری اطلاعاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: بهره مندی مدیران و کارشناسان مسوول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از زیرساخت های فن آوری اطلاعاتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژی اطلاعات
مقاله رایانه ها
مقاله اینترنت
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق محمداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله پورشیروانی سیدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کبیر محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در دنیای کسب و کار فعلی، بهره مندی از فن آوری اطلاعاتی یکی از عوامل مهم توسعه و بهبود عملکرد سازمان ها محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین برخورداری مدیران و کارشناسان مسوول معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از فن آوری اطلاعاتی و ارتباط آن با عوامل فردی و سازمانی انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی در بهار ۱۳۸۹ انجام گرفت. جامعه پژوهش، مدیران و کارشناسان مسوول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بودند که ۱۳ دانشگاه به صورت طبقه ای و تصادفی منظم انتخاب شدند. در دانشگاه های منتخب، کلیه مدیران و کارشناسان مسوول در دسترس به عنوان نمونه پژوهش، به صورت سرشماری مورد مصاحبه و پرسش گری قرار گرفتند. پرسش نامه مورد استفاده شامل متغیرهای فردی و سازمانی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های Krukal Wallis, Spearman, Fisher’s Exact, Chi-square و Mann-Whitney ستفاده شد.
یافته ها: از بین ۲۹۳ مدیر و کارشناس مسوول مورد مطالعه، ۲۸۸ نفر (۹۸٫۳ درصد) در اطاق کار خود به کامپیوتر سالم و ۲۸۱ نفر (۹۷ درصد) به اینترنت دسترسی داشتند که میزان رضایت از سرعت اینترنت ۳۰ درصد در سطح زیاد و ۴۶ درصد در سطح متوسط بوده است. ۲۰۵ نفر (۷۰ درصد) از سیستم اتوماسیون برخوردار بودند. دسترسی به اینترنت با برخورداری از سیستم اتوماسیون رابطه معنی دار داشت (P≤۰٫۰۴۵). سطح رضایت از سرعت اینترنت فقط با تیپ بندی دانشگاه ها (P≤۰٫۰۱۳)، برخورداری از سیستم اتوماسیون (P=0.001) و سن افراد (R=-0.143، P=0.015) رابطه معنی دار داشت. ۲۲۰ نفر (۷۵ درصد) دارای پست الکترونیک فعال بودند.
نتیجه گیری: با توجه به کمیت بسیار خوب برخورداری از فن آوری اطلاعاتی، پیشنهاد می گردد برای تقویت و توسعه کیفی آن، برنامه های مداخله ای طراحی و اجرا شود.