سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرزاد آذری مبارکه – مربی دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی
عباس همت – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برای بهینه کردن مصرف انرژی درتولید محصولات کشاورزی اطلاع از سهم هریک از نهاده ها درانرژی مصرفی کل و بهره دهی انرژی ضروری است دراین پژوهش جریان انرژی تولید ذرت علوفه ای درشهرستان اصفهان بررسی شد مزارعه مورد مطالعه ازنظر سطح زیرکشت به ۴ گروه تقسیم شدند مزارعه کوچکتر از ۵و۱۰-۵و۲۰-۱۰ و بزرگتر از ۲۰ هکتار متوسط انرژی مصرفی درتولید ذرت علوفه ای MJ/ha 125463 محاسبه شد که بیشترین مقدارمربوط به مزارع کوچکتر از ۵ هکتار بود بیشترین سهم نهاده ها درانرژی مصرفی درکل گروه ها مربوط به کود شیمیایی انرژی الکتریکی و سوخت دیزل بود متوسط عملکرد ذرت علوفه ای ۶۲/۵ تن درهکتار بود و بیشترین عملکرد مربوط به گروه های مزارعه بزرگتر از ۲۰ هکتار بود بهره دهی انرژی شدت مصرف انرژی و بازده آن درهمه گروه ها بررسی و مقادیر متوسط آنها به ترتیب ۰/۵و۲و۰/۸MJ/KG درصدبدست آمد کمترین بهره دهی انرژی مربوط به گروه مزارع ۲۰-۱۰ هکتار و بیشترین آن مربوط به گروه مزارع بزرگتر از ۲۰ هکتار بود.