سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه جابرزاده – کارشناس ارشد آلودگیهای محیط زیست
شاهین انصاری دوست –
فاطمه آقاسی –

چکیده:

برای رس یدن به توسعه پا ی دار ، تشر ی ح و ارز ی ابی وضع یت مح یط زیست ومنابع قبل ازهرگونه برنامه ر ی زی، لازم وضروری می باشد . ارز ی ابی توان ز ی ست مح یطی به معنای برآورد استفاده ممکن انسان از سرزم ین برای کاربر ی های کشاورزی ، مرتعداری ، جنگلداری ، پارکداری ( حفاظت و تور ی سم) ، آبزی پروری ، توسعه شهری – صنعتی است . استفاده م مکن انسان از سرزم ین، در واقع بهره جو ی ی ازتک تک منابع ی اد شده است . منطقه ویژه اقتصادی – تجاری اروند به وسعت ۲۰۹۹۱۹۰۴۵۴ مترمربع در بخش جنوب غربی سواحل استان خوزستان واقع شده است . این منطقه شامل شهر آبادان وکل شهرستان خرمشهر(بخش مرکزی شامل سه دهستان حومه غربی کارون ، حومه شرقی ، حومه غربی و بخش مینو ) میباشد . درارزیابی زیست محیطی منطقه آزاد اروند از روش پارامتریک منظوردار Parametric Evaluation مبتنی بر تلف یق به ینه استفاده شده است . بمنظور ارتقاء مدیریت کنونی سرزمین، تعیین کاربریهای پهنه و تناسب کاربری اراضی از ابزار توانم ند و دقیقGIS استفاده شده است . در قالب این فرآیند، ابتدا منابع منطقه ( اکولوژیکی واقتصادی- اجتماعی )شناسایی گردید. داده های رقومی و به همراه دیگر داده های توصیفی برای ایجاد پایگاه داده ها به سامانه ArcView داده شد . سپس با تلفیق و رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی، در سامانه مذکور، نقشه یگانهای اکولوژیکی منطقه به همراه جدول ویژگیهای واحدها ایجاد و نسبت به ارزیابی توان منطقه اقدام گردید. درنهایت اولویت کاربریهای مجاز برآورد شده و کاربریهای پهنه پیشنهاد میگردد. براساس ازریابی توان اکولوژیکی هر ۹پهنه برای کاربری هدف مناسب هستند