سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین محمدی – دانشکده مهندسی- دانشگاه زنجان
رضا نوروزیان –
ابوالفضل جلیلوند –
گئورک قره پتیان – دانشکده برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی خورشیدی برای تغذیه بارهای نامتعادلAC مستقل شبکه مورد بررسی قرار گرفته- است. برای اینکه با تغییر شرایط محیطی PV همواره نقطه ماکزیمم توان را دنبال نماید، نقطه کارPV توسط الگوریتم P&O بهبود یافته، کنترل شدهاست. برای تأمین توان با کیفیت برق بالا برای هر کدام از بارهاPVها و بارهای نامتعادلACتوسط یک شبکهDC غربالی مستقل، به یکدیگر متصل شدهاند. همچنین برای کنترل سیلان توان در شبکهDC یک بانک باتری با ،droop controller بین بارها وPV ها به اشتراک گذاشته شده است. همچنین پس از به دست آوردن مدل دینامیکی قسمتDC شبکه و بر اساس نتایج حاصل از آن نتایج شبیه سازی مورد مقایسه و تأیید قرار گرفتهاست