سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر روستا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سلیمان کشاورزی – دانشجویکارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

خشکسالی و بحران آب از جمله مسائل و مشکلات زیست محیطی در منطقه خاورمیانه به حساب می آید بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان استفاده از منابع آب در ایران را بدون در نظر گرفتن محدودیت هایی که در آینده ایجاد خواهد کرد مشکل جدی تلقی می کنند دراین مطالعه سعی شده با بررسی بهره وری آب کشاورزی در محدوده مورد مطالعه که در آینده ممکن است بعلت بارندگی کم و استفاده نامتعارف از آبهای زیرزمینی سطح دشت دچار خشکسالی گردد در جهت ساماندهی الگوی زراعی که موجب تجدد مصرف آب می شود راهکارهایی ارائه گردد این محاسبه بهره وری آب کشاورزی از شاخصهای CPD,BPD,NBPD استفاده شد جهت تعیین این شاخص ها نیاز به محاسبه هزینه ودرآمد محصولات اصلی کشت شده بود که از طریق مصاحبه با کارشناسان و کشاورزان و با استفاده از اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی به دست آمد.