سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایمان احمدیان فر – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اه
ارش ادیب – استادیار گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدعلی سمندی زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی کاربرد روش برنامه ریزی پویای رگرسیونی در مقایسه با الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از روشهای قوی بهینه سازی برای حل مسائل پیچیده منابع آب است روابط حاکم بر جریانهای ورودی و خروجی از مخزن سد حجم مخزن سد و میزان تبخیر از مخزن سد شناسایی شده و براساس این روابط و دو روش حل مورد نظر به تعیین حجم بهینه مخزن سد پرداخته می شود این بهینه س ازی جهت تامین نیاز پایین دست که شامل مجموع نیاز شرب و کشاورزی است برای سی سال آماری مخزن دز صورت گرفته است در ادامه شاخص های عملکرد سیستم برای دو روش GA,DPR محاسبه شده است در انتها نتایج اجرای این مدل ارایه دستورالعملی است که مقدار خروجی از مخزن را بصورت تابعی از حجم ذخیره مخزن و جریان ورودی برای دو روش GA,DPR نشان میدهد.