سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی اکبرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
حسین خلیلی فر – شرکت مهندسی مشاور نیما

چکیده:

یکی از نقاط ضعف در بهره برداری از واحدهای بادی وابستگی شدید توان خروجی آن به میزان وزش باد است. عدم پیوستگی سرعت باد باعث ایجاد مشکلاتی در بهر هبرداری از انرژی باد در محیط بازار برق م یشود. با توجه به غیر قابل کنترل بودن این نوع مولدها، بهتر است از سیست مهای ترکیبی برای بهر هبرداری استفاده شود. در این مقاله مدلی جهت بهر هبرداری بهینه از یک سیستم ترکیبی نیروگاه بادی-پم پذخیر های در محیط بازار برق ارائه میگردد که باعث فراهم کردن شرایط حضور موفق در محیط بازار و بیشترین سود ممکن، برای تولیدکنندگان انرژی باد می شود. در این مقاله از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات برای بهین هسازی مدل پیشنهادی استفاده شده است. در پایان مدلی نمونه جهت اعمال نتایج حاصل از مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار م یگیرد و به تحلیل نتایج پرداخته م یشود. نتایج نشان می دهند که مدل ارائه شده روشی مناسب جهت بهره برداری از این سیستم ترکیبی در محیط بازار می باشد.