سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی سمندی زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
ارش ادیب – استادیار گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
ایمان احمدیان فر – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب

چکیده:

مدیریت بهینه سیستمهای منابع آب با توجه به نقش حیاتی آب در زندگی بشر از جمله مباحثی است که بایستی توجه خاصی به آن معطوف گشته و از ابزارهای مناسب بهینه سازی جهت بهره برداری از آن استفاده گردد به همین دلیل محققین دراین زمینه به دنبال استفاده از روشهای بهینه سازی کاوشی همچون الگوریتم ژنتیک بوده اند دراین تحقیق به ازا خشک ترین و مرطوبترین سری اماری تولید شده مقادیر بهینه حجم مخزن سد به روشهای GA,DP که با رویکرد حداقل سازی مجموع انحرافات از نیاز پایین دست تدوین شده تعیین می گردد سپس با شبیه سازی سیاستهای استخراج شده از هر دو روش نتایج ماههای شکست و شاخصهای عملکردی برای همه حالات جریان ورودی بررسی و مقایسه می گردند نتایج حاکی از آن است که روش الگوریتم ژنتیک در تمامی سناریوها توانایی ارائه نتایج بهتری را داشته است.