سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
مهدی ضرغامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

به علت نیاز روزافزون به منابع آب، مدیریت این سیستمها پیچیدهتر شده و بر این اساس، مدلهای بسیاری جهت برآورد نیازهای مختلف از یک سیستم آبی ارائه شده است. وجود اهداف مختلف و نحوه تقابل و تاثیر این اهداف، یکی از پیچیدگیهای اینگونه مدلها میباشد. مدلهایی که از یک هدف تشکیل شدهاند شامل یک جواب بهینه میباشند اما در برخورد با مدلهای چندهدفه نیازمند یافتن مجموعه جواب (که به منحنی پارتو معروف است) به جای یک جواب واحد میباشیم تا تصمیمگیر بتواند نتیجه دلخواه خود را از بین این جوابها به دست آورد. سیستم مورد مطالعه در این تحقیق بهرهبردای از مخازنی است که به صورت سری بر روی رودخانه قزلاوزن در حوضه آبریز سفیدرود شامل سه سد مخزنی مشمپا در زنجان، شهریار در میانه و سفیدرود در گیلان میباشد. سه هدف عمده شامل تامین آب پاییندست ، تولید انرژی برقابی و کنترل سیلاب خصوصاً در ماههای خاصی از سال میباشد. در نهایت منحنی پارتو برای نمایش نتایج این سیستم ارایه شده و پتانسیل تولید انرژی برقابی در سناریوهای مختلف برای اوزان متفاوت از اهداف بدست آمده است. نتایج به دست آمده نشانگر توانایی مدل برنامهریزی سازشی برای تلفیق اهداف چندگانه بوده و همچنین استفاده از روش حل مبتنی بر گرادیان کاهشیافتهMINOS)برای مطالعات آتی توصیه میشود.