سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا یثربی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی،دانشکده مهندسی عمران،دان
محمدهادی افشار – دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع انرژی، بهره برداری بهینه از آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان، پمپ ها نقش موثری در انتقال آب در مناطق دارای اختلاف ارتفاع بطور عمده ایفا می کنند، بنابراین طراحی و بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ بایستی به گونه ای باشد تا طرح ارائهشده از لحاظ اقتصادی بهینه باشد. در این مقاله الگوریتم برنامه ریزی غیرخطی برای بهره برداری بهینه از پمپ های ایستگاه های پمپاژ ارائه شدهاست. جهت بررسی و کنترل مدل ارائه شده، طرح ایستگاه پمپاژ مجتمع کشت و صنعت فارابی واقع در خوزستان درنظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر ضرورت الگوهای بهینه سازی و قابلیت مدل ارائه شده است.