سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عمادی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ساحله کاکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

محدودیت کمی و کیفی منابع آب مسائل برنامه ریزی منابع آب را به مهمترین بحثهای مدیریتی و کارشناسی درسالهای اخیر تبدیل نموده است با توجه به محدودیت منابع آب بهره برداری بهینه از منابع آب موجود همواره مورد توجه م ی باشد مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها ازجمله مدلهایی هستند که دراینگونه مسائل مورد استفاده مهندسان و برنامه ریزان قرار میگیرند دراین پژوهش از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان درترکیب با سیاست بهره برداری استاندارد به منظور بهره برداری بهینه از سد مخزنی درودزن استفاده شده است نتایج این پژوهش با نتایج الگوریتم sA درپژوهش دیگری مقایسه شد نتایج نشان داد الگوریتم ACS نسبت به SA از کارایی بهتری برخوردار است.