سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه خوش لهجه مفرد – استاددانشگاه پیام نورقم
منصور شیرمرد – رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ساوه
ذوالفقار لطفی – هیئت علمی دانشگاه پیام نورقم

چکیده:

به منظور بهره برداری اقتصادی ازگیاه دارویی عروسک پشت پرده ( Physalis alkekengi تحت تاثیر کود ازته و ماده پیریدوکسین ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درسال ۱۳۸۹درگلخانه مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه اجرا گردید فاکتوراول شامل سطوح مختلف کود نیتروژن اوره ۴۶درصد درسه سطح ۱۰۰شاهد و ۱۵۰و۲۰۰ کیلوگرم ازت خالص درهکتار فاکتور دوم درسه سطح صفرشاهد ۰/۰۲درصد و ۰/۰۴ درصد درنظ رگرفته شد تیمار پیروکسیدین بصورت تلقیح با بذرصورت پذیرفت و برای این امر ابتدا بذورعروسک پشت پرده را قبل ازکشت به مدت هشت ساعت درآزمایشگاهی با پیریدوکسین آغشته نموده تیمارشاهد در آب مقطر قرارگرفت و سپس کشت انجام شد نتایج این تحقیق نشان میدهد که نیتروژن و پیریدوکسین برافزایش عملکرد و اجزا عملکرد عروسک پشت پرده اثرمعنی داری دارد پیریدوکسین احتمالا با تاثیر مثبت برروی روند رشد ریشه باعث افزایش جذب مواد غذایی به ویژه نیتروژن گردیده و این افزایش جذب کود نیتروژن موجب افزایش وزن کل ماده خشک اندام های مختلف گیاهی شده است.