سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه نامداری – کارشناس ارشد جنگلداری
سلیمان محمدی لیمایی – استادیار جنگلداری دانشگاه گیلان
امیر اسلام بنیاد – دانشیار جنگداری دانشگاه گیلان
رامین نقدی – دانشیار جنگلداری دانشگاه گیلان –

چکیده:

در این بررسی ابتدا از یک معادله روی لجستیک برای برآورد مدل روی راش استفاده شد و بعد از جمع آوری داده های قیمت و هزینه متییر بهره برداری هر متر مکعب چوب راش از طریق مراجعه به شرکت شفارود، یک مدل خود کاهشی برای پی بینی قیمت و هزینه متییر بهره برداری هر متر مکعب چوب راش برآورد شد. در نهایت از مدل روی برآورد شده و همچنین میانگین مورد انتظار قیمت چوب راش برای تعیین بهترین موجودی در هکتار، که بیشترین درآمد خالص ثابت سالانه را نصیب واحد تولیدی کند، استفاده شد. نتای نشان داد که موجودی در هکتار ۳۶۰ متر مکعب با درآمد خالص ثابت سالانه ۳۰۵۱۸۳۲۰۰۰ ریال بهترین میزان سرمایه سرپا در منطقه مورد مطالعه می باشد که ارزش فعلی مورد انتظار این میزان سرمایه سرپا در یک افق ۱۰۰ ساله با استفاده از فرمول سری های سالیانه متناهی ۱۹۳۲۳۰۰۰۰ریال در هکتار به دست آمد.