سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پگاه قشلاقی – کارشناس ارشد شیلات و آبزیان
رضا فیضبخش – متخصص مدیریت و اقتصاد شیلات

چکیده:

موقعیت جغرافیایی سواحل جنوبی ایران در مجاورتخلیج فارسو دریای عمان، این امکان را فراهم نمود که با استفاده از آب دریا بتوان نسبتبه تولید میکروجلبکها جهتتولید ماده اولیه سوخت زیستی اقدام نمود. در حال حاضر متاسفانه فتوبیوراکتورها که به عنوان موتور های اقتصادی تولید جلبکدر جهان مطرح می باشند. در ایران مورد استفاده عملی قرار نگرفته است. لذا در این مقاله سعی شده استتا به بررسی روشهای کاربردی استفاده از فتوبیوراکتورهای افقی و آب دریا جهتتولید متراکم میکروجلبکها اقدام نمود. میکروجلبکهای co2 جهتاستفاده از نور خورشید وتولیدی سپساستخراج شده و مواد چربی آن جداسازی و در فرمانترهای مخصوصبه صورت بیواتانول یا بیودیزل تبدیل شده که این ماده به عنوان سوخت زیستی در جهان شناخته شده است. در حال حاضر فتوبیوراکتورها به عنوان اصلی ترین موضوع تولید جلبکهای ریز در جهان شناخته شده استکه عملا ارزان ترین سوختزیستی جهان را تولید نموده اند.