سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان طالبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدی نژاد – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خودروهای برقی میتوانند به عنوان نیروگاه های کوچک سیاری برای بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه استفاده شوند. موفقیت این امر بستگی زیادی به برنامه ریزی مناسب جهت استفاده از آنها در پارکینگها دارد. آنها میتوانند با کم کردن وابستگی ما به نیروگاه هایکوچک گران قیمت باعث کاهشهزینه و در عین حال بالا رفتن قابلیت اطمینان سیستم با افزایش میزان رزرو چرخان گردند. در اینمقاله مساله بهره برداری از نیروگاه ها در حضور خودروهای برقیمطرح میگردد. خودروها در مساله مشارکت واحد ها مدل گردید و سپس این مساله به دو زیر مساله تفکیک گردید و از الگوریتم ترکیبی ژنتیک و ضرایب لاگرانژ برای حل آن استفاده گردید. روش حل پیشنهادی بر روی سیستم ۱۰ واحد نمونه و با فرض سناریوهای مختلف حضور خودروهای برقی در شبکه اعمال گردید و نتایج نشاندهنده کارا بودن روش حل و کاهش هزینه و افزایش رزرو چرخان و در نتیجه قابلیت اطمینان سیستم در حضور خودروهای برقی بود.