سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمصطفی طباطبایی امیری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی و مدرس دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی قم
محمدرضا طلایی – سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قم
علی شاه مرادی – کارشناس مسئول صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی

چکیده:

با توجه به اهمیت آب در رفع نیازهای حیاتی انسان تمدنهای بشری از دیرباز جهت استفاده بهینه از منابع تجدید پذیر بویژه منابع آب و خاک با مشارکت مردمیدرجهت حفاظت کمی و جلوگیری از بروز تحولات کیفی درمنابع آب و حصول به توسعه پایدار استوار می باشد و دراین راستا متولیان امر تامین آب ملزم به تدوین برنامه ای جهت استفاده از کلیه منابع آب دردسترس با رعایت جوانب اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی نموده است با افزایش جمعیت و مصرف بی رویه آب به تبع آن با افزایش میزان فاضلاب و مواد زائد دفعی توام بوده است تداوم روند کنونی مصرف آب و تولید و دفع پساب از طریق بخش شرب و بهداشت کشاورزی و صنعت درکنار عوامل طبیعی درطی چرخه آب درطبیعت فرسایش نفوذ املاح به آبهای زیرزمینی موجب کاهش و محدود شدن دسترسی به منابع آب شیرین و از طرف دیگر بمخاطره افتادن حیات نسل حاضر و آتی و بروز تحولات کیفی درمنابع آب پذیرنده خواهد شد متاسفانه پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی و صنعتی ابعاد این ویرانگری را بحدی رسانده بنحویکه به اعتقادبسیاری از جامعه شناسان جهان درگیر سه چالش اساسی یعنی الودگی جمعیت و فقر میب اشد.