سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کورش قادری – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد مهدی احمدی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بهینه سازی بهره برداری از مخازن چندگانه چند هدفه یک کار سخت و مشکل می باشد. بویژه زمانیکه عدم قطعیت های همراه با شرایط هیدرولوژیک و اهداف و قیود نیز وارد مسئله شوند. عدم قطعیت های متفاوتی بصورت ذاتی در مدلسازی بهره برداری از مخازن وجود دارد. در این تحقیق تعدادی از آنها که شامل عدم قطعیت های موجود در جریان های ورودی، حجم مخازن و جریان خروجی از مخازن می باشند در نظر گرفته شده اند. برای مدلسازی این عدم قطعیت ها از سیستم استنتاج فازی استفاده شده است. تصمیم گیرنده برای بیان پارامترهای فازی از توابع عضویت فازی استفاده می کند. در این تحقیق سعی شده با استفاده از منطق هوشمند فازی قوانین بهره برداری از سیستم مخازن تامین کننده نیازهای مختلف دشت تهران- کرج شامل مخازن لار، لیتان و کرج استخراج گردد. این روش انعطاف پذیری بیشتری به تصمیم گیرنده برای بیان عدم قطعیت ها می دهد. نتایج نشان می دهند که سیستم مبتنی بر قواعد فازی روش مناسبی برای استنتاج سیاست های بهره برداری از مخازن است.